Jméno Hošťálkovice se v dějinných pramenech poprvé uvádí r. 1377. Spolu se jménem Hošťálkovice se brzo uvádí i jméno Lhotka (od lhůty placení poplatků vrchnosti). Obě vesnice společně tvořily asi od r. 1588 až do r. 1672 samostatnou farnost. Tato farnost měla do roku 1630 i vlastního duchovního správce. Ale v roce 1630 při velikém požáru shořel kostel i fara. Uvádí se, že při tomto požáru místnímu knězi shořelo i potvrzení o svěcení a musel jít do Vratislavi k biskupovi, aby mu vystavil nové. Zda se pak vrátil zpět do Hošťálkovic se neví, ale nejspíše ne, protože do roku 1672 pak byla farnost spravována z Hlučína. Kostel byl parně obnoven, protože v roce 1668 nechal hlučínský farář a děkan Jan Gostawsky, který byl zároveň spravcem Hošťálkovic, u zvonaře Christiana Hofmana v Opavě ulít zvon Petr. Ten je ve věži kostela dodnes a údajně je nejstarším stále používaným zvonem v Ostravě.

V roce 1672 pak byla samostatná farnost Hošťálkovice zrušena a obce Hošťálkovice a Lhotka byly přičleněny do farnosti Hlučín. To byl ještě stále hlučínským farářem a děkanem Jan Gostawsky. A po něm každý další farář hlučínský byl zároveň i farářem hošťálkovickým a uživatelem beneficia v Hošťálkovicích. Bohoslužby obstarávali kněží z Hlučína vždy třetí neděli. Kromě toho byly bohoslužby Hošťálkovicích na sv. Štěpána, v pondělí Velikonoční a Svatodušní a ve svátek Všech svatých, jimž byl kostel od počátku zasvěcen. Teprve asi od roku 1893 byly zde konány bohoslužby každou neděli a svátek.

Podoba zděného kostela Všech svatých z roku 1793Až do roku 1793 byl na místě dnešního kostela malý dřevěný kostelík, který byl zasvěcen Všem svatým. V roce 1793 byl postaven “nový a solidní” (jak se praví ve farní kronice) kostel, který vysvětil P. Schallmayer, farář a děkan z Hlučína. Kostel byl 22 m dlouhý, 10 m široký a 5 m vysoký. Jelikož však pro vzrůstající počet věřících na konci 19. století se i tento kostel začal jevit malým a nevyhovujícím, rozhodl se farní výbor za souhlasu a podpory děkana a faráře v Hlučíně P. Stankeho na schůzi 22. března 1902 kostel přestavět a rozšířit. Plány zhotovil stavitel Josef Holuša z Benešova a kostel měl být po rozšíření 32 m dlouhý 24 m široký (boční loď) a 7 m vysoký. 13. dubna 1903 se začalo se stavbou. 10. května 1903 posvětil místoděkan P. Hugo Stanke z Hlučína základní kámen, v němž je vložena podepsaná zakládací listina. Půdorys kostela má podobu kříže. Sloh kostela je románský.

V roce 1906 byla v Hošťálkovicích postavena i fara. Proto bylo možno k 1.1.1907 v Hošťálkovicích zřídit exposituru, kterou po několik měsíců vedl dosavadní hlučínský kaplan P. Karel Muschalek. Na podzim roku 1907 předal duchovní správu P. Janu Kalužovi, který sloužil v Hošťálkovicích až do své smrti 21.1.1947.

Roku 1919 byla v Hošťálkovicích obnovena samostatná farnost.

Za II. světové války utrpěla farnost značné škody. Mnoho farníků padlo na bojištích, vesnicí v závěru války při ostravské operaci procházela fronta, která vesnici i kostel silně zničila a vesnice Lhotka byla navíc omylem zbombardována, což zaplatilo životem 9 farníků.

Po válce pracovití a obětaví farníci obec i kostel krásně obnovili. Ve farnosti působili velmi schopní a obětaví kněží. Farář ThDr. František Hrnčiřík zde jako v jedné z prvních farností v naší vlasti provedl liturgickou reformu po II. vatikánském koncilu. Z původního stavu tak vznikla dnešní podoba našeho kostela.

Od poloviny roku 1984 byla farnost spravována exkurendo, nejprve z Hlučína a od srpna 1988 z Ostravy-Mariánských Hor. Tehdy byl její správou pověřen nynější ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Působil zde dva roky do svého ustanovení pražským světícím biskupem.

Od července 1996 farnost spravuje farář Libor Botek, Th.D., který zde od července 1997 také sídlí.

 

 

 

 

Home